شیهان سلیمان مهدی زاده عازم مشهد شد

به گزارش روابط عمومی انجمن کاراته گوجوریو اوکیناوایی ایران : شیهان مهدیزاده به منظور برگزاری استاژ فنی کاتا و کمیته صبح امروز ۴ بهمن ماه عازم خراسان رضوی شدند.

Leave a Reply