اهدا احکام انجمنی دان کن دو

احکام انجمنی دان کن دو توسط شیهان سلیمان مهدیزاده مورخ ۹۹/۶/۲۷ در دفتر مرکزی انجمن به قبول شدگان در آزمون دان اهدا شد.

۱ – محمدمهدی شریفی عراقی (دان ۲)

۲- اسمعیل امیرمحمدی (دان ۲)

۳ – مهران قلمچی (دان ۲)

۴ – محمدحسین کیان زاد (دان ۲)

۵ – محمد جعفری (دان ۱ و دان ۲)

۶ – مصطفی همدرسی (دان ۱)

۷ – فردین بهنام (دان ۱)

دیدگاهتان را بنویسید