برگزاری یکدوره کلاس باز آموزی فنی مخصوص هنرجویان رده مشکی ایی آی دو و اهدا احکام ژاپنی و انجمنی قبول شدگان در آزمون دان

“برگزاری یکدوره کلاس باز آموزی فنی مخصوص هنرجویان رده مشکی ایی آی دو و اهدا احکام ژاپنی و انجمنی قبول شدگان در آزمون دان مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ “
یکدوره کلاس بازآموزی فنی مخصوص هنرجویان رده مشکی ایی آی دو در تاریخ ۴ / ۴ / ۱۴۰۰ به مدرسی شیهان مهدیزاده از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶:۳۰ در باشگاه مرکزی انجمن برگزار گردید. در پایان دوره آن تعداد از شرکت کنندگانی که در آزمون مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۹ موفق و قبول شده بودنند، احکام ژاپنی و انجمنی آنان توسط شیهان مهدیزاده به ایشان اهدا شد.

  1. آقای حمیدرضا اسدی نیا – دان پنج
  2. آقای مهران قلم چی – دان چهار
  3. آقای کیوان ظهرابی ابوعلی – دان دو
  4. آقای امیر فلسفی – دان یک

دیدگاهتان را بنویسید