انتصاب شیهان سلیمان مهدیزاده بعنوان عضو شورای عالی فنی فدراسیون انجمن های ورزش‌های رزمی ایران

انتصاب شیهان سلیمان مهدیزاده توسط ریاست فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی بعنوان عضو شورای عالی فنی فدراسیون انجمن های ورزش‌های رزمی ایران در مورخه ۹۹/۵/۱

دیدگاهتان را بنویسید