انتصاب شیهان سلیمان مهدی زاده برای دوازدهمین سال متوالی به عنوان عضو شورای عالی کمیته فنی دو فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

به گزارش روابط عمومی انجمن کن دو و ایی آی دو ایران :

طی حکمی از سوی مهندس بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، سلیمان مهدی زاده را به عنوان عضو شورای عالی کمیته فنی فدراسیون منصوب کرد.

یادآوری می نمایند شیهان مهدی زاده سال ۱۳۸۹ تاکنون به عنوان عضو ثابت شورای عالی کمیته فنی فدراسیون در هر دوره بوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید